Nhà máy Hà Nội

KCN Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội – Việt Nam

Tel: (+84) 24 3813 4646 /47

Chứng nhận bởi chứng nhận 2017