Văn hóa doanh nghiệp

Tin tưởng lẫn nhau

Lòng tin là một yếu tố thiết yếu trong việc thiết lập các mối quan hệ kinh doanh hiệu quả và phải luôn gắn liền với các công việc kinh doanh của MK.

Tự trọng và tôn trọng lẫn nhau

Mỗi cá nhân cần tự trọng và xứng đáng nhận được sự tôn trọng của mọi người, bất kể họ ở vị trí nào trong tổ chức. Đây là một giá trị được tất cả các thành viên trong Công ty tôn vinh và gìn giữ.

Cam kết (giữ đúng lời hứa)

Mỗi thành viên phải thường xuyên tạo lập những cam kết và phấn đấu để thực hiện những cam kết đó. Ngoài ra, các hành động của chúng ta cũng là một cam kết cho sự thành công của MK nói chung và của từng thành viên nói riêng.

Có trách nhiệm

Mỗi thành viên có trách nhiệm hoàn thành công việc của mình như được giao phó hoặc cam kết. Để đáp lại, mỗi thành viên sẽ có thể sử dụng các nguồn tài nguyên, các công cụ và được tham gia các buổi huấn luyện cần thiết để có thể thành công trong công việc.

Hợp tác

Mục tiêu kinh doanh đạt được một cách tốt nhất khi tất cả mọi người cùng phối hợp làm việc. Là thành viên, hành động của chúng ta nên cổ vũ cho một môi trường hợp tác.

Liêm chính và đạo đức

Các thành viên của MK phải giữ tính liêm chính và đạo đức trong mọi hành động, trong công việc, khi trực tiếp hay gián tiếp đại diện cho MK.

Giao tiếp cởi mở và Trung thực

Thông tin và ý tưởng có ý nghĩa tối quan trọng đối với sự thành công của mỗi doanh nghiệp. Chúng ta giữ một không khí làm việc tài đó các thành viên có thể cảm thấy thoải mái khi đóng góp ý kiến xây dựng. Là thành viên, chúng ta nên cổ vũ cho một môi trường giao tiếp cởi mở và thẳng thắn.

Chứng nhận bởi
error: Content is protected !!