Các giải pháp khác của MK Smart

1. Giải pháp đăng nhập máy tính bằng vân taythẻ thông minh – MK Smart Window MoC-Logon

2. Giải pháp chấm công bằng vân tay và thẻ thông minh – MK Smart Time Keeping Solution

3. Giải pháp quản lý khách vào ra sử dụng hộ chiếu – MK Smart Visitor Management Solution