An ninh nội địa ban hành cơ cấu khung cho việc sử dụng sinh trắc

sử dụng sinh trắcBộ Nội An Hoa kỳ ban hành “ Chiến lược cơ cấu khung cho việc sử dụng sinh trắc ” phác thảo kế hoạch cho việc sử dụng công nghệ sinh trắc từ nay cho đến hết năm 2025. Mục đích của tài liệu là tạo ra một chiến lược cho việc sử dụng sinh trắc để đảm bảo an ninh quốc gia và an toàn công cộng. Cơ cấu khung chi tiết về các mục đích và mục tiêu mà các cơ quan lên kế hoạc để thực hiện. Mặc dù cho đến nay DHS thiếu một chiến lược sinh trắc học bao quát, các hoạt động thúc đẩy sinh trắc học DHS đang được tiến hành như lập kế hoạc cho việc tái cấu trúc hệ thống nhận dạng sinh trác DHS, hoạt động nghiên cứu và phát triển  tại DHS Science và Technology Directorate, và các sáng kiến sinh trắc học khác nhau được thực hiện bởi các DHS Operational Components. Mục tiêu đầu tiên là để nâng cao hiệu quả của việc xác định đối tượng. Điều này bao gồm làm mới hệ thống sinh trắc học đã lỗi thời, tập trung hóa quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu liên bang quốc gia, cải thiện việc truy cập thời gian thực teong lĩnh vực này và mở rộng việc sử dụng sinh trắc học đa phương. Trong khi dấu vân tay tạo nên phần lớn các hệ trống sinh trắc học đang được sử dụng bởi các cơ quan thực thi pháp luật và các vơ quan thuộc chính phủ khác, thì nhận dạng khuôn mặt và mống mắt cũng đang được bắt đầu sử dụng. Bằng cách thêm nhiều phương thức sinh trắc học, cục an ninh nội địa sẽ có thể xác định tốt hơn các cá nhân bằng cách tiếp cận theo lớp.

Mục tiêu thứ hai là chuyển đổi hoạt động nhận dạng để tối ưu hóa hiệu suất. Mục tiêu này sẽ đạt được bằng cách tự dộng hóa các quá trình nhận diện nguồi lực chuyên sâu, thực hiện quá trình sinh trắc học lấy con người làm trọng tâm và đẩy nhanh qui trình bảo mật bằng các sử dụng khả năng xác minh danh tính. Cục anh ninh nội địa có kế hoặc đẩy nhanh quá trình bằng cách đẩy nhanh thời gian xử lý, trong khi duy trì hoặc tăng cường an ninh. Hệ thống này cũng sẽ sử dụng sinh trắc học hơn là các thông tin hoặc tài liệu để xác minh danh tính để giảm lỗ hổng và gian lận. Mục tiêu thứ ba là để tinh chỉnh các quy trình vf chings sách để thúc đẩy sự đổi mới.Một số mục tiêu ao gồm: yêu cầu thể chế hóa những nỗ lực chung, thiết lập cơ quan sinh trắc học DHS, phát triển các chính sách và qui trình bảo mật, tăng cường truyền thông với các bên liên quan, triển khai thực hiện các giải pháp chuẩn hóa, và thiết lập quản trị cũng như đảm bảo giám sát thích hợp

Tin khác